Redovisning 1 år

Att fundera över:

Vad är "socialt" inom idrotten, i stad respektive på landsbygd?

 

Vad är entreprenöriellt inom idrotten?

 

Demkratiska aspekter på socialt entreprenörskap inom idrotten, i stad respektive på landsbygd.

 

Socialt entreprenörskap inom idrotten och etiska spörsmål.

 

Relationen mellan sociala entreprenörer och politiska entreprenörer.

 

Erfarenheter från de förbundsstyrda idrottslyfts-utvärderingarna.

Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott)

Redovisning 1 år, 15 september 2015

 

 

Resultatredovisning (populärvetenskaplig)

Samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Malmö högskola har formaliserats med kontrakt och avtal. En Lic-doktorand, Daniel Bjärsholm, har antagits. Han är nu anställd vid Linnéuniversitetets idrottsvetenskapliga institution, och antagen vid forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans första uppgift i projektet har varit att gå igenom tillgänglig forskning och skriva en översiktsartikel om idrott och socialt entreprenörskap – Vad har studerats och vilka antagande om samhället och dess utveckling har gjorts? Härnäst kommer Daniel att färdigställa sitt manuskript för att därefter börja studera verksamheter omgärdade av landsbygdens villkor.

 

En artikel, ”Sociala entreprenörer i en match utan regler”, baserad på projektansökan har publicerats i Svensk Idrottsforskning nr. 2014/4 (K. Schenker, P. Gerrevall, S. Linnér och T. Peterson). Tidskriften Svensk Idrottsforskning ges ut av Centrum för Idrottsforskning (CIF), som är regeringens sektorsorgan för idrottsforskning.

 

En pilotstudie till projektet har utförts av två av dess medlemmar. Den handlar om en utvärdering av KFUM KIOSK i Malmö, utförd på uppdrag av Region Skåne. KIOSK är ett av de projekt som legat till grund för projektansökan. Utvärderingen har resulterat i en bok: ”KIOSK – Om idrott och socialt entreprenörskap”. Den 12:e februari 2015 hölls en konferens kring utvärderingens resultat på Malmö högskola med representanter för Region Skåne, SKL, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Malmö kommun, den ideella sektorn och Skåneidrotten, samt representanter för forskarsamhället från Linnéuniversitetet och Malmö högskola. Den 15 september släpps den publicerade boken. Utvärderingen av KIOSK utgör ett av underlagen till utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U2014:4).

 

Vi har medverkat i fyra workshops knutna till entreprenörskap. Den första var inom ramen för nätverket ”Unga för landsbygden”. Visionen i nätverket är ett modernt landsbygdsliv och målet är fler boende på landsbygden genom att sprida kunskap och verka för attitydförändring. Tre workshops, där vi försökt bidra utifrån det första nätverkets perspektiv, dvs. med fokus på landsbygden, anordnades av Linnéuniversitetet. Syftet med dessa har varit att lägga grunderna för entreprenörskapskurser riktade till olika branscher.

 

Under det första skedet i projektet har 18 verksamheter som kan karakteriseras som präglade av socialt entreprenörskap identifierats, bland annat med hjälp av Smålandsidrotten. Vi har kontakt med och studerar ett antal av dem. För mer information om några av projekten och för att ta del av våra nyhetsbrev – se projektets hemsida: http://SEidrott.se

 

Internt har vi möte i projektet en gång i månaden då vi informerar varandra, drar upp strategier och diskuterar hur vi kan förstå våra studieobjekt. Vi avser att lämna in en förnyad ansökan om Idrott och socialt entreprenörskap i nästa ansökningsomgång hos Familjen Kamprads stiftelse.

 

Spridning av resultat

Monografi

 • Peterson, T. & Schenker, K. (2015) KIOSK – Idrott och socialt entreprenörskap. Malmö: Bokbox.
 • Bjärsholm, D. Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. & Schenker, K. (Planerad bok) Om idrott och socialt entreprenörskap för en levande landsbygd.

 

Artikel

 • Schenker, K., Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. (2014) Socialt entreprenörskap i en match utan regler. Svensk Idrottsforskning, 23(4), s. 41-44.

 

Manuskript

 • Fahlström, P.G., Gerrevall, P., Linnér, S. & Schenker, K. (2015, kommande) "Att utveckla barns och ungdomars delaktighet och inflytande inom idrotten", I en antologi om utvärdering av idrottslyftet, SISU idrottsböcker: Stockholm
 • Peterson, T. & Schenker, K. (2015 inskickat) Sport and Social Entrepreneurship in the Swedish context, International Journal of Sport Policy and Politics
 • Schenker, K. (2015 inskickat) Does more teaching in physical activity result in better health?, Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP)
 • Bjärsholm, D. (planerad) Idrott och socialt entreprenörskap - en kritisk litteraturstudie.
 • Linnér, S. (planerad) Fotboll för flickor med utländsk bakgrund – är det fotboll?
 • Schenker, K. (planerad) didaktik i socialt entreprenörskap.

 

Konferenser

 • Bjärsholm, D. (2015, poster) Socialt entreprenörskap inom idrotten. Fakultetskonferens, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linnéuniversitetet. 19 mars 2015, Kalmar.
 • Bjärsholm, D. & Schenker, K. (2015, kommande) Socialt entreprenörskap inom idrotten. Svebi 11-12 november, Växjö.
 • Schenker, K. (2014) Social Entrepreneurship within the Swedish Sport Movement. ECSS 2-5 July 2014, Amsterdam.

 

Seminarier

 • Socialt entreprenörskap inom idrotten, 16 Juni 2014, Blidingsholms gård, intern forskningskonferens, Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet
 • Socialt entreprenörskap inom idrotten, 8 sept 2014, Malmö, Idrottsvetenskap
 • Redovisning KIOSK-socialt entreprenörskap, 12 Feb 2015, Malmö, Idrottsvetenskap

 

Annat

 • Nyhetsbrev som syftar att populärvetenskapligt nå ut i regionen: http://nyhetsbrev.seidrott.se/
 • Projekthemsida: http://SEidrott.se
 • Tre workshops Linnéuniversitetet, om nya kurser i entreprenörskap
 • En workshop inom ramen för nätverket ”Unga för landsbygden”, Residenset, Växjö.